Statut

Statut Stowarzyszenia Absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego
im. ks. Witolda Andrzejewskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Rozdział I

Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania

§1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego im. Ks. Witolda Andrzejewskiego w Gorzowie Wielkopolskim” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców ul. Stanisławskiego 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

§2


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3


Stowarzyszenie jest jednostką zarejestrowaną i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4


1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustrojem i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a w sprawach religijno-kościelnych zgodnie z nauką dogmatyczno-moralną oraz społeczną Kościoła Katolickiego i przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§5


1. Stowarzyszenie może być członkiem związków i organizacji, których działalność odpowiada statutowym celom Stowarzyszenia.

2. O przystąpieniu do związków i organizacji, o których mowa w pkt. 1, decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§6


Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej aktywności członków.

§ 7


Celami Stowarzyszenia są:

  1. troska o pamięć o ŚP księdzu Witoldzie Andrzejewskim i jego dziele,
  2. integrowanie i ożywienie środowiska absolwentów, aby oni w sposób zorganizowany oraz wspólnotowy mogli sprostać współczesnym wyzwaniom religijno-moralnym, kulturowym, narodowo-społecznym, ekonomicznym,
  3. propagowanie wśród absolwentów „DA” i ich rodzin wartości religijno-moralnych, patriotycznych i narodowych,
  4. utrzymywanie stałej więzi między absolwentami „DA” oraz duszpasterzami akademickimi,
  5. organizowanie wzajemnej pomocy absolwentów „DA” i ich rodzin,
  6. propagowanie działań w sferze kultury promujących wartości chrześcijańskie,
  7. wspieranie działalności katolickich wspólnot, placówek wychowawczych i oświatowych oraz stowarzyszeń,
  8. współpraca z ośrodkami akademickimi.

§8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. pogłębianie życia duchowego,

2. organizowanie samokształcenia, spotkań i wypoczynku dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin,

3. działalność propagatorską, informacyjną, wydawniczą, edukacyjną, a także udział w pracy duszpasterskiej,

4. współdziałanie z innymi organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,

5. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na realizację celów Stowarzyszenia,

6. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć, koncertów i innych imprez  rocznicowych zwązanych z upamiętnieniem działalności ŚP księdza Witolda Andrzejewskiego, Jego dorobku duszpasterskiego oraz spuścizny, 

7. fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin absolwentów „DA”,

8. organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9.organizowanie imprez religijnych, kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i naukowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych, wspierających.

§10


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba związana z działalnością Duszpasterstw Akademickich Miasta Gorzowa, akceptująca cele stowarzyszenia

2.Aby zostać członkiem należy:
a) wnieść pisemną deklarację do Zarządu Stowarzyszenia,
b) uiścić wpisowe.

3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
c) nosić znaczek Stowarzyszenia,
d) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, a także wysuwać postulaty i wnioski w tym zakresie.


4. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia,
b) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
d) regularne płacenie składek członkowskich.

                                                                                                                                     §11


1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia.

2. O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Walne Zebranie.

3.Członek honorowy ma prawo:
a) być zwolnionym ze składek członkowskich
b) udzielać głosu doradczego
c) wysuwać wnioski i postulaty
d) nosić znaczek Stowarzyszenia.


4. Do obowiązków członka honorowego należy: godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

 


§12


1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Stowarzyszenia i wspomaga materialnie jego działalność.

2. O wpisaniu na listę członków wspierających decyduje Zarząd. Uchwały Zarządu w tym zakresie wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

3. Członek wspierający ma prawo:
a) nosić znaczek Stowarzyszenia,
b) korzystać z uprawnień przyznawanych przez Zarząd Stowarzyszenia
c) wysuwać wnioski i postulaty
d) udzielać głosu doradczego.


4. Do obowiązków członka wspierającego należy:
a) zabieganie o pomoc materialną Stowarzyszenia
b) godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

                                                                                                                                        §13


1.Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3) skreślenia z listy członków.

2.Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje w drodze oświadczenia woli wyrażonego przez członka Stowarzyszenia na piśmie.

3.Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

4. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia lub nieopłacania składek członkowskich przez 3 lata.

 


§14


W razie naruszenia postanowień Statutu lub innych uchwał władz Stowarzyszenia Zarząd może stosować następujące środki:
1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członka,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach adresując na Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§15


Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją”.


§16


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór władz Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi,
d) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia lub zbycia majątku, stanowiącego własność Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o zmianach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia jak również o jego likwidacji,
g) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.


§17


1.Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
3. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata.
4. O Walnym Zebraniu członkowie winni być powiadomieni z 30 dniowym wyprzedzeniem.

§18


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na pisemne żądanie:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Zarządu,
c) co najmniej 1/3 liczby członków.
2. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane.


§19


1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest w pierwszym terminie obecność co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie po upływie 30 minut od terminu pierwszego uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych osób, o ile termin zebrania podany był w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
4. Głosowania nad uchwałami Walnego Zebrania odbywają się w sposób jawny, z zastrzeżeniem pkt. 5.
5. Tryb głosowania przy wyborze władz Stowarzyszenia, określa każdorazowo Walne Zebranie.


§20


1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z 3 osób wybieranych raz na 4 lata przez Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę, sekretarza.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, uzupełnienia składu, o liczbę osób odpowiednią do rozmiaru zmniejszenia, dokonuje Walne Zebranie, zwołane w trybie § 18.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków.


§21


Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. ustalanie regulaminów Stowarzyszenia,
3. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5. ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetowego w oparciu o uchwały Walnego Zebrania,
6. wnioskowanie o nadanie godności Członka Honorowego,
7. przyznawanie wyróżnień i stosowanie środków dyscyplinujących.

§22


1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 4 lat przez Walne Zebranie i składa się z 3 osób: przewodniczącego i 2 członków.
2. Do zadań Komisji należy:
a) kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrolowanie realizacji przez Zarząd uchwał podjętych przez Walne Zebranie,
c) informowanie Zarządu i Walnego Zebrania o wynikach kontroli,
d) kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze Statutem,
e) wnioskowanie w kwestii absolutorium dla Zarządu.
3. W razie zmniejszenia się składu Komisji, uzupełnienia składu, o liczbę osób odpowiednią do rozmiaru zmniejszenia, dokonuje Walne Zebranie, zwołane w trybie § 18.


Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§23


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie i wpisowe,
b) dotacje i darowizny
c) dochody z imprez i wynajmu obiektów,
d) wpływy z działalności reklamowo-promocyjnej.


§24


Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictw oraz we wszystkich pozostałych sprawach wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy: Prezesa i dwóch członków Zarządu.


§25


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności minimum 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.


§26


1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z obowiązującym prawem wykonuje odpowiednie czynności likwidacyjne.
2. Uchwała, o której mowa w pkt. l, może wskazać organizację, jednostkę, itp., na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po uregulowaniu zobowiązań.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§27


1. Patronem Stowarzyszenia jest Św. Jan Paweł II.
2. Stowarzyszenie ma asystenta kościelnego ustanawianego przez Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego.