Stowarzyszenie

Stowarzyszenie tworzy grupa osób, które w różnorodny sposób zetknęły się w Gorzowie Wielkopolskim z działalnością Duszpasterstwa Akademickiego lat 70-tych i 80-tych, powołanego i prowadzonego przez wiele lat przez legendarnego Szefa, śp. ks. prałata Witolda Andrzejewskiego. Charyzmatycznego kapłana, którego całe życie duszpasterskie nacechowane było wyjątkowym patriotyzmem i dużą tolerancją. To właśnie działalność duszpasterska ks. Witolda Andrzejewskiego stanowiła najważniejsze wydarzenie historyczne Gorzowa do Sierpnia ’80.

Podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze gorzowskiej absolwenci Jego duszpasterstwa wypowiedzieli słowa:

„Twój testament, wyryty głęboko w naszych sercach od młodzieńczych lat, będziemy nadal wypełniać. My, nasze dzieci, nasze wnuki…”

Uznaliśmy zgodnie, że jest naszym obowiązkiem zebrać i opracować dorobek naszego Patrona oraz pielęgnować i upowszechniać pamięć o Nim. Ale jest też naszym obowiązkiem i celem trwanie we wspólnocie, pogłębianie życia duchowego, utrzymywanie stałej więzi między absolwentami i niesienie sobie wzajemnej pomocy.
Postanowiliśmy przybrać organizacyjną formę stowarzyszenia, aby łatwiej móc realizować integrację i ożywienie szeroko rozumianego środowiska absolwentów i ich rodzin tak, by mogli oni w sposób wspólnotowy sprostać współczesnym wyzwaniom religijnym i moralnym, kulturowym, narodowo-społecznym i ekonomicznym.

Zarząd Stowarzyszenia