Walne Zebranie 2024

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie §17. pkt 4 statutu zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 17.03.2024 roku (niedziela) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Stanisławskiego 3 w Gorzowie Wielkopolskim na godz. 18.00 w pierwszym terminie lub na godz. 18.30 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do
porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2023.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji za 2023.
7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski, uwagi.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
W przypadkach szczególnych każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo głosowania przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania na naszej stronie w zakładce Deklaracje.

Zarząd Stowarzyszenia


Opublikowano

w

przez

Tagi: