You are here: Home \ Aktualności \
14 lutego 2020 - 19:35, by , in Aktualności, No comments

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie §17. pkt 4  statutu zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 13.03.2020 roku (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Chełmońskiego 1 na godz. 19.00 w pierwszym terminie lub na godz. 19.30 w tym samym dniu i miejscu w drugim terminie.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2019.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji za 2019.
 7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 10. Zmiany w statucie.
 11. Wybory do Zarządu.
 12. Wolne wnioski, uwagi.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W przypadkach szczególnych każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo głosowania przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania na naszej stronie w zakładce Deklaracje.

Zarząd Stowarzyszenia

About author:

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.